بلوک ۵۲

درست همان بلوک بود.بلوک ۵۲ ....

اگرچه می سوخت ٬ اما خاطره هايم را زودتر نجات داده بودم.

و اگرچه سه سالی می شود که خانواده ی .... از آنجا رفته اند٬ اما...

چه بگويم...؟؟!!!

تو چه در آسمان باشی٬ چه توی اتاق نشيمن ٬ مرگ در سايه نشسته است به ما می نگرد...

/ 3 نظر / 21 بازدید
سايه

آری در پس باور خود ... ريشخندمان می کند.

نفیسه

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست....