شک نکن...

 

حرفم را که زمین بزنی

                           قلبم می شکند/

شک نکن//

دودش به چشم خودت می رود و اشک ها باز خودشان را به رُخت خواهند کشید....

 

٢١/١٠/٢٠١٠

 

/ 2 نظر / 39 بازدید
عطیه علی نقی

دوستش دارم

زیتون (تغذیه اعصاب وروان شناسی)

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] نوروزآگاهی که ارزش اعمال برپایه آگاهی بناشده برشمامبارک انشااالله ازانرژی مثبت ان سرشارازشادی گردیم وباامواج مثبت بوسه های آن ازگزندهربلاوبیماری درامان باشیم تگ محبت درمانی راانشاالله ذخیره کنید واثردرمانی بوسه وحضوردرکناردیگران بخصوص کودکان رابنگرید [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]