در ناحيه اشباع!

«ما همه فقط يک سيگنال کوچکيم

يک سيگنال با دامنه ی نا چيز٬

 که روی خطی نا خواسته باياس شده است.

Vcc را کس ديگری تعيين می کند...

تو نوسانت را بکن!!!

 

بيهوده توانت را تلف نکن!

بيهوده توانت را تلف نکن!

بگذار در ناحيه خطی! بماني»

 

/ 0 نظر / 14 بازدید