خورشيد

آسمان خورشيد را فهميد.

روی قلبش چسباند....

    (اين شعر دوران كودكيم است!

آن روز ها كه تازه زبان باز كرده بودم؛

زبان دل!)

/ 1 نظر / 17 بازدید
كشكول

ازون اول با استعداد بودی ..